ALGEMEEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM
Print dit scherm

Tussen:


CAIROX BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Hoogstraat 180, met ondernemingsnummer BE 0451.428.496, hierna genoemd “de verkoper”


En:


De klanten van hierboven vermelde vennootschap, hierna genoemd “de koper”

A. Algemeenheden


Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de koper bij het plaatsen van een bestelling, de ondertekening of goedkeuring van een offerte of een overeenkomst.

De algemene voorwaarden van CAIROX BELGIUM zijn steeds raadpleegbaar via onze website www.cairox.be.


De gegevens en prijzen verstrekt door onze prijslijsten, folders, website, e-shop, datasheets, offertes of enig ander middel, enz. zijn slechts ten titel van inlichting. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor verantwoorde wijzigingen aan te brengen aan de prijzen en specificaties van de producten zonder voorafgaande verwittiging. De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ermee zonder voorbehoud akkoord te zijn, dit op het ogenblik van het overmaken van de bestelling.


Alle vermelde prijzen in de prijslijst, e-shop, offertes, enz., alsmede alle hetzij telefonisch hetzij schriftelijk meegedeelde prijzen zijn exclusief BTW en – in voorkomend geval ex recupelkosten. De aangerekende BTW en/of recupelkosten zullen worden doorgerekend conform de geldende percentages en/of tarieven. Wijzigingen daarvan zullen zonder voorafgaande verwittiging worden doorgerekend aan de koper.


Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 50,00 netto wordt een administratieve kost van € 5,00 aangerekend (exclusief BTW). Deze administratieve kost vervalt in geval van digitale facturatie.


Het aanvaarden van een bestelling van de koper door CAIROX BELGIUM kan niet worden beschouwd als de aanvaarding van de aankoopvoorwaarden van de koper. De algemene voorwaarden van de koper zijn CAIROX BELGIUM nooit tegenstelbaar, tenzij CAIROX BELGIUM zich met deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.


Bestellingen gedaan via e-shop dienen om rechtsgeldig te zijn steeds bevestigd te worden door CAIROX BELGIUM. De voorraadindicatie en berekende prijzen zijn hierbij slechts indicatief en hebben geenszins een bindend karakter.


CAIROX BELGIUM verkoopt niet aan particulieren en werknemers van zijn klanten.


CAIROX BELGIUM levert enkel aan erkende installateurs en vakhandels omdat enkel zo kan worden gegarandeerd dat onze producten geplaatst en verwijderd worden volgens de geldende wetgeving en de beroepskennis van onze kopers. De koper erkent de vereiste vakkennis te hebben om de aangekochte producten volgens de regels van de kunst te plaatsen en te onderhouden en de gebruiksaanwijzingen van de producten te hebben ontvangen.


CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor leveringen te weigeren aan kopers die niet op afdoende wijze kunnen aantonen dat de gekochte producten zullen geïnstalleerd en onderhouden worden door personeel en/of onderaannemers die over de nodige certificaten en/of kwalificaties beschikken.


Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van BTW-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via e-shop. Bij gebruik van de e-shop is de koper verantwoordelijk voor het beheer van de gebruikers en de toegekende gebruiksrechten en paswoorden via de betreffende tool in de e-shop.


Telefonische informatie wordt uitsluitend verstrekt ten titel van inlichting en heeft een niet bindend karakter.

B. Aanvaarding


De aanvaarding van onze producten door de koper geschiedt, of wordt van rechtswege geacht geschied te zijn, in onze magazijnen.


Het afhalen van de producten door de koper houdt van rechtswege de aanvaarding in.


Elke klacht aangaande zichtbare schade, die niet op het transportdocument vermeld staat (of indien niet aanwezig, op de zendnota) en niet mede ondertekend is door de vervoerder, wordt niet aanvaard. Alle manco's en beschadigingen bij levering die op het transportdocument vermeld staan en mede ondertekend zijn door de vervoerder dienen om rechtsgeldig te zijn binnen de 24 uur na levering per mail aan de Customer Service van CAIROX BELGIUM gemeld te worden (customer-service@cairox.be) met foto’s van de beschadigde producten of leveringen.


Niet zichtbare schade dient binnen de 48 uur na levering schriftelijk te worden gemeld, in voorkomend geval ondersteund met digitale foto. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.


Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van CAIROX BELGIUM, zal het feit dat de koper een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt aan CAIROX BELGIUM, op zich inhouden dat hij al de verkoopsvoorwaarden van CAIROX BELGIUM aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van de koper zijn CAIROX BELGIUM niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de koper gelden niet, tenzij CAIROX BELGIUM voorafgaand een schriftelijke overeenkomst stuurt met zijn instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het aanvaarden van een orderbevestiging houden geenszins in dat CAIROX BELGIUM de inkoopvoorwaarden van de koper aanvaardt.

C. Waarborgen


Indien de geleverde producten niet conform zijn en rechtmatig geweigerd zijn, heeft CAIROX BELGIUM de enige plicht ze te vervangen, zonder enige andere verplichting. De koper kan noch de annulering van de bestelling, noch de teruggave van de gestorte voorschotten, noch het betalen van schadevergoeding, om welke reden dan ook, eisen.


Geen enkele afhouding op de betaling kan door de koper verricht worden als titel van waarborg of enig andere vorm.


Enkel toestellen of producten die regelmatig en conform de strikte voorschriften zijn onderhouden en op professionele wijze geplaatst zijn in de omstandigheden waarvoor ze bedoeld zijn, komen in aanmerking voor een garantieaanvraag.


Onze waarborgen behelzen uitsluitend de levering van de stukken ter vervanging van deze waarvan de constructiefout of het eigengebrek erkend wordt. Het demonteren, vervoer, hermonteren en alle andere kosten ter zake, evenals de eventueel veroorzaakte schade, blijven ten laste van de koper. CAIROX BELGIUM is bovendien nooit verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.


Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantievoorwaarden (bv. filters, riemen, contactoren, stoomcilinders,...).


Behoudens uitdrukkelijke afwijking bedraagt de waarborg 24 maanden vanaf factuurdatum (volgens aanvaarding door onze Technische Dienst), dewelke geenszins wordt opgeschort of verlengd tijdens de periode die vereist is voor de herstelling of vervanging van het product. Er start geen nieuwe garantieperiode na een herstelling of vervanging van een product.

Indien een product na een schadegeval wordt vervangen en er een nieuw garantiedocument wordt meegeleverd door de fabrikant, geldt er geen nieuwe garantietermijn voor dit nieuwe product.


Afwijkingen op de garantietermijn van 24 maanden zijn:


  • 5 jaar waarborg vanaf factuurdatum op producten van het merk Fujitsu en warmtepompen van het merk R-AQUA en Auer, telkens onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voor deze toestellen een onderhoudscontract met minimaal jaarlijks onderhoud gedurende minstens 5 jaar wordt afgesloten met een erkend installateur, en dit vanaf de datum van ingebruikname, en dat het onderhoud professioneel is uitgevoerd en de onderhoudsfactuur werd betaald. Het onderhoudscontract is ten laatste binnen de 12 maanden na factuurdatum en binnen de 6 maanden na opstart afgesloten.

  • 5 jaar waarborg vanaf factuurdatum op producten van de merken Belimo en Brink mits de producten conform de gebruiksaanwijzingen, waarvan de koper erkent kennis te hebben gekregen, werden geïnstalleerd en onderhouden.
  • 3 jaar waarborg vanaf factuurdatum op producten van de merken Salda, GREE, CAIRMAN (MANDIK) en CAIROX, mits de producten conform de gebruiksaanwijzingen, waarvan de koper erkent kennis te hebben gekregen, werden geïnstalleerd en onderhouden.


Om rechtsgeldig te zijn, dient de garantieaanvraag te gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na de vaststelling en melding van het gebrek.


In geval van storingen – al dan niet onder garantie - dienen de producten naar CAIROX BELGIUM gestuurd te worden door en op kosten van de koper.


Bij elke garantieaanvraag dient het volgende te worden vermeld:


  • Datum aanvraag, de naam van de koper en factuurnummer.
  • Omschrijving van het product waarvoor een garantieclaim wordt ingediend en uitvoerige omschrijving van het gebrek.
  • Garantieaanvraag voor toestellen waarvoor meer dan 2 jaar garantie geldt, dienen te worden vergezeld van het getekend en betaald onderhoudscontract en kopij van het onderhoudsboekje vanaf installatiedatum tot datum garantieaanvraag.


CAIROX BELGIUM kan autonoom bepalen of de producten hersteld dan wel vervangen worden.


Indien de garantieclaim wordt aanvaard, verstuurt CAIROX BELGIUM de producten zonder kosten terug naar de koper, binnen het grondgebied van België en het G.H. Luxemburg.


Indien de garantieclaim niet wordt aanvaard, blijven de producten 14 dagen ter beschikking van de koper, waarna ze zullen worden gerecycleerd.


CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor de procedure voor garantieaanvraag te wijzigen.

D. Werkuren en verplaatsingskosten


Voor herstelling buiten garantie wordt een uurtarief aangerekend van € 90,00, tellende vanaf vertrek atelier te Zaventem tot retour in Zaventem. De verplaatsingskosten bedragen € 0,90/km.

CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen zonder voorafgaande verwittiging.


CAIROX BELGIUM behoudt het recht om de installatie te controleren op de installatievoorschriften, juist gebruik en onderhoud. Bij afwijking hiervan kan de garantie geweigerd worden.


Hulp bij opstart in België en het G.H. Luxemburg: Tenzij anders vermeld in de offerte, wordt voor elke interventie € 440,00 aangerekend voor maximum 2 uur ter plaatse, € 530,00 voor 3 uur ter plaatse en € 620,00 voor 4 uur ter plaatse.

Indien de installatie niet opstart-klaar is worden alle bijkomende gepresteerde werkuren gerekend aan een uurtarief van € 90,00, bovenop de werkuren voor verplaatsing en verplaatsingskosten voor alle voorziene techniekers.

Indien de installatie niet opstartbaar is, worden voorrijkosten aangerekend (gepresteerde werkuren, werkuren voor verplaatsing en verplaatsingskosten voor alle voorziene techniekers).
CAIROX BELGIUM is niet verantwoordelijk voor de installatie der producten en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een verkeerde installatie.

Indien de aanvraag tot interventie daags voordien of de dag zelf wordt geannuleerd, zal er een vast bedrag van € 250,00 worden aangerekend. Alle bovenvermelde prijzen zijn excl. BTW. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen zonder voorafgaande verwittiging.


Bij elke interventie van de techniekers van CAIROX BELGIUM is de aanwezigheid van de installateur/koper vereist, zodat de veiligheid gegarandeerd is en betwistingen voorkomen worden.


Voorwaarden voor hulp bij opstart zijn verkrijgbaar via onze website www.cairox.be of op eenvoudig verzoek.


De hierboven vermelde prijzen en voorwaarden zijn alleen geldig binnen het grondgebied van België en het G.H. Luxemburg.


Kosten voor goederenbehandeling, huur van ladders, hoogtewerkers en dergelijke om de noodzakelijke handelingen te verrichten, en beveiligingsmaatregelen zijn voor rekening van de koper.

E. Leveringstermijnen, wijzigingen en annulaties van bestellingen


De leveringstermijnen worden ten titel van inlichting gegeven. Een laattijdige of verkeerde levering, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, noch tot het betalen van enige boete of schadevergoeding.


Alle wijzigingen of annulaties van een bestelling dienen schriftelijk te gebeuren via e-mail naar sales@cairox.be, en zijn slechts aanvaard na schriftelijk akkoord van CAIROX BELGIUM. CAIROX BELGIUM dient een weigering niet te motiveren.


Indien CAIROX BELGIUM zich akkoord verklaart met een wijziging of annulatie, worden hiernavolgende vergoedingen in rekening gebracht, waarmee de koper zich uitdrukkelijk akkoord verklaart:

  • Bij wijziging of annulatie van een bestelling vóór de productiestart of verzending, wordt er 20% van de orderprijs (met een minimum van € 30,00 netto) aangerekend en dit onder meer als verbrekingsvergoeding.
  • Er zijn geen wijzigingen of annulaties van een bestelling toegestaan na de productiestart. In geval van annulaties wordt een annulatiekost van 100% aangerekend.


Afhalingen die klaarstaan, dienen binnen de 2 weken te worden afgehaald. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van bevestiging van afhaling die u door CAIROX BELGIUM werd meegedeeld. Zoniet worden er € 30,00 netto administratiekosten aangerekend. Daarnaast wordt een kost van 1€ (excl. BTW) aangerekend per vierkante meter stockageplaats per dag dat de producten niet worden afgehaald, dit voor een additionele periode van 2 weken. Na 4 weken vanaf de datum van bevestiging tot afhaling wordt de bestelling automatisch geannuleerd, rekening houdend met de geldende retour-en annulatievoorwaarden.


Bestellingen met levering op afroep worden maximaal 3 maanden zonder kosten bewaard. Deze termijn begint te lopen vanaf datum van bevestiging van de bestelling door CAIROX BELGIUM. Na deze periode wordt er, per begonnen maand, € 6,00 (excl. BTW) per vierkante meter stockageplaats per maand aangerekend, met een minimum van € 6,00 (excl. BTW), en worden de goederen gefactureerd, waarna de betalingstermijn begint te lopen. De bestellingen met levering op afroep dienen alleszins binnen de 6 maanden te worden geleverd. Na deze termijn van 6 maanden worden bestellingen geannuleerd, rekening houdend met de geldende retour-en annulatievoorwaarden.


Foutieve en/of beschadigde leveringen door toedoen van CAIROX BELGIUM worden op haar kosten teruggenomen en gratis vervangen, zonder dat koper het recht heeft op enige schadevergoeding, mits de koper binnen de kortst mogelijke termijn na levering de kwestieuze gebrekkige levering schriftelijk aan CAIROX BELGIUM meldt, rekening houdend met hetgeen vermeld is onder paragraaf B.


Alle gevallen van overmacht, zo onder meer (doch niet-limitatief) schaarste aan materialen, transportmoeilijkheden, ongevallen, stakingen en lock-out, natuurrampen, (gewapende) conflicten,... en elk voorval dat de normale uitvoering van de bestelling hindert, vallen buiten de verantwoordelijkheid van CAIROX BELGIUM. Zo behoudt CAIROX BELGIUM zich het recht voor om de uitvoering van de contracten op te schorten, of ze eventueel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat die opschorting of die gehele of gedeeltelijke annulering aanleiding kan geven tot schadevergoeding van zijnentwege of tot het niet betalen van wat reeds geleverd zou zijn.

F. Retours


CAIROX BELGIUM levert kwaliteitsproducten tegen de best mogelijke voorwaarden. Om de kwaliteit van de geleverde producten maximaal te kunnen garanderen en om nodeloze administratieve, transport- en magazijnkosten te besparen, wordt de koper gevraagd om zorgvuldig zijn bestelling vooraf te controleren. Verkochte producten kunnen slechts worden teruggenomen na een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van CAIROX BELGIUM, waarbij de producten in onberispelijke staat dienen te zijn en in de originele verpakking en mits betaling van de in de algemene voorwaarden bepaalde annulatievergoedingen (zie paragraaf E). Bij deze aanvraag dient het factuurnummer of zendnotanummer op het aanvraagformulier te worden vermeld en een kopij van de bestelbon van de koper en de nodige foto’s waaruit de onberispelijke staat van de producten blijkt bijgevoegd. Bij gebreke hiervan wordt de retouraanvraag steeds geweigerd.


Alle aanvragen tot een retour van producten dienen schriftelijk en op voorhand te gebeuren, en zijn slechts aanvaard na schriftelijk akkoord van CAIROX BELGIUM. Het staat CAIROX BELGIUM vrij om de geretourneerde goederen zonder motivatie te weigeren na controle of indien ze niet werden vergezeld van de schriftelijke goedkeuring. Vanaf de weigering van bepaalde retourgoederen heeft de klant maximaal 2 weken om deze goederen te laten ophalen. Nadien zullen ze worden gerecycleerd op kosten van de klant.


Retours van producten worden slechts aanvaard binnen de 2 maanden na leverdatum. Spiraalkokers, gegalvaniseerde vormstukken, niet-voorraadproducten en maatwerk worden niet retour genomen.


Bij elke terugname en/of omruiling worden, bovenop de bepaalde annulatie- of omruilkosten, retourkosten aangerekend ter dekking van de administratieve en logistieke kosten. Deze bedragen € 30,00 voor max. 3 lijnen, vermeerderd met € 10,00 per extra lijn. Voor een retour worden maximaal 15 orderlijnen in overweging genomen. Elk transport van de geretourneerde producten is voor rekening en ten laste van de koper en komt bovenop de in huidig artikel bepaalde annulatie- of omruilkosten. Indien de producten franco werden verstuurd naar de koper, zullen ook de werkelijke transportkosten verrekend worden in de creditnota.

G. Prijzen en offertes


De verkoopsprijzen werden vastgelegd op basis van de marktgegevens en de grondstofprijzen op het ogenblik van de uitgifte van de prijslijst of de offerte van CAIROX BELGIUM. Onze prijzen blijven herzienbaar in geval van wijzigingen in de economische toestand. Tenzij anders vermeld op de offerte, zijn deze 30 kalenderdagen geldig. Alle prijsafspraken dienen na het verlopen van de geldigheid opnieuw besproken en goedgekeurd te worden door CAIROX BELGIUM.


Onze offertes, plannen en concepten blijven onze eigendom en mogen niet aan derden worden overgedragen.


Alle prijzen zijn exclusief BTW en vanaf magazijn.


De koper is verantwoordelijk voor het nagaan van de haalbaarheid van het aangeboden concept en de hoeveelheid onderdelen. Mogelijke overschotten zijn onderhevig aan de normale retourvoorwaarden welke hierboven vermeld staan.

H. Transport


De leveringen gebeuren franco voor elke zending op hetzelfde adres met een nettowaarde van minstens € 400,00 excl. BTW voor levering op hetzelfde adres in België en G.H. Luxemburg. Dit drempelbedrag kan te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder motivatie. Niettegenstaande franco levering, wordt elke nieuwe aanbieding wegens afwezigheid van de koper, gefactureerd aan de effectieve transportkost. Om deze aanrekening te vermijden, dienen de openingsuren en sluitingsdagen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven aan CAIROX BELGIUM.


Voor elke levering/deellevering van producten met een netto waarde beneden dit drempelbedrag wordt een transportbijdrage aangerekend van € 35,00 (excl. BTW) per levering en door de koper gevraagde deellevering. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen zonder voorafgaande verwittiging.


De bestelling wordt enkel geleverd wanneer alle met het betreffende order bestelde producten op stock zijn. Indien de koper daarvan wil afwijken, dient dit expliciet vermeld te worden bij bestelling, waarbij koper de transportkosten van de deelleveringen uitdrukkelijk aanvaardt.


De risico's en gevaren van het vervoer zijn ten laste van de koper, zelfs in geval van franco levering. Het lossen van de goederen in colli en op pallet gebeurt door de transporteur op het gelijkvloers tot 1 meter achter de stoep, uitgezonderd spiraalkokers, profielen en omvangrijke of zware toestellen zoals chillers en luchtgroepen. Voor elke levering hiervan zal op de werf een heftruck, kraan of de nodige assistentie dienen te worden voorzien door de koper en op zijn kosten, waarbij dient vooraf aangegeven te worden of er geleverd dient te worden met een open vrachtwagen.


De rekken voor spiraalkokers worden alleen gebruikt voor het transport en worden onmiddellijk door de transporteur terug meegenomen.


Indien de levering dient te geschieden met open vrachtwagen, kooi-aap, kraan en dergelijke, of indien de levering dient te gebeuren op een bepaald tijdstip, dient daarvoor door de koper voorafgaandelijk een offerte te worden aangevraagd.


Voor leveringen vanuit het buitenland rechtstreeks van bij de fabrikant, kan het exacte tijdstip van levering niet gegarandeerd worden.


(Ver)plaatsing van de producten gebeurt steeds met behulp van en geheel voor risico van de koper, volgens de verzekeringsvoorwaarden van de derde dienstverlener.


Elke levering en transport buiten België en G.H. Luxemburg, is ten laste van de koper.


Verkeerde leveringen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

I. Facturatie en betalingsvoorwaarden


Onze facturen worden opgemaakt na het vertrek van de producten uit ons magazijn waardoor de facturatiedatum van de bestelde producten wordt bepaald door de vertrekdatum van deze producten. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor om producten die klaar staan voor afhaling en die na afloop van 4 weken nog niet werden afgehaald, te annuleren, rekening houdend met de geldende factuur -en annulatievoorwaarden. Afhalingen via de nachtkluis zijn factureerbaar vanaf het moment dat de goederen beschikbaar zijn in de nachtkluis.


Al onze facturen zijn in beginsel contant betaalbaar. Bij positief advies van de kredietverzekering kan een betalingstermijn aanvaard worden van 30 dagen einde maand. Afgehaalde producten kunnen worden voldaan met Bancontact of kredietkaart. Om veiligheidsredenen worden geen cheques of cash geld aanvaard noch door de chauffeur, noch aan de balie van CAIROX BELGIUM.


CAIROX BELGIUM behoudt zich te allen tijde het recht voor de betalingstermijnen zonder opgave van enige motivatie, te herzien.


Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen bij bestelling van niet-standaard producten en bij producten die niet op voorraad gehouden worden en/of indien de kredietwaardigheid van koper als onvoldoende wordt beoordeeld, hetzij door CAIROX BELGIUM, hetzij door de kredietverzekeringsmaatschappij.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven van 8% per jaar op het totaal van de factuur verminderd met de, in voorkomend geval, tijdig betaalde voorschotten.


In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt het totale factuurbedrag verhoogd met 12 % ten titel van conventionele schadevergoeding, met een minimum van € 50,00 per factuur (excl. BTW).

De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van CAIROX BELGIUM op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door CAIROX BELGIUM zal hiervoor volstaan. De, in voorkomend geval, betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de producten, behoudt CAIROX BELGIUM zich het eigendomsrecht op de geleverde producten voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De verkoopwaarde van alle niet standaard producten en producten die niet op voorraad worden gehouden, blijft integraal verschuldigd door koper, ongeacht ze geleverd zijn of niet.


Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de maatschappelijke zetel van CAIROX BELGIUM en van de woonplaats van de koper, naar keuze van CAIROX BELGIUM. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

Indien het vertrouwen van CAIROX BELGIUM in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt CAIROX BELGIUM zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt CAIROX BELGIUM zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de producten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Alle daaruit voortvloeiende schade en gederfde winst die CAIROX BELGIUM daardoor lijdt, dient door de koper aan CAIROX BELGIUM te worden vergoed.


HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...