ALGEMEEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM
CAIROX BELGIUM maakt op de website www.cairox.be gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de CAIROX BELGIUM website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Print dit scherm

Tussen:


CAIROX BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Hoogstraat 180, met ondernemingsnummer BE 0451.428.496, hierna genoemd “de verkoper”


En:


De klanten van hierboven vermelde vennootschap, hierna genoemd “de koper”

A. Algemeenheden


De gegevens en prijzen verstrekt door onze prijslijsten, folders, website, e-shop, datasheets, offertes of enig ander middel, enz. zijn slechts ten titel van inlichting. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de prijzen en specificaties van de producten zonder voorafgaande verwittiging. De koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ermee akkoord te zijn, dit op het ogenblik van het overmaken van de bestelling.


Alle vermelde prijzen in de prijslijst, e-shop, offertes, enz., alsmede alle hetzij telefonisch hetzij schriftelijk meegedeelde prijzen zijn exclusief BTW en – in voorkomend geval – recupelkosten. De aangerekende BTW en/of recupelkosten zullen worden doorgerekend conform de geldende percentages en/of tarieven. Wijzigingen zullen zonder voorafgaande verwittiging worden doorgerekend aan koper.


Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 50,00 netto wordt een administratieve kost van € 5,00 aangerekend (exclusief BTW). Deze administratieve kost vervalt in geval van digitale facturatie.


Het aanvaarden van een bestelling van koper door verkoper kan niet worden beschouwd als de aanvaarding van de aankoopvoorwaarden van de koper, tenzij schriftelijk bevestigd door verkoper.


Bestellingen gedaan via e-shop dienen steeds bevestigd te worden door onze administratie. De voorraadindicatie en berekende prijzen zijn hierbij slechts indicatief en hebben geenszins een bindend karakter.


Verkoper verkoopt niet aan particulieren en werknemers van zijn klanten.


Verkoper levert enkel aan erkende installateurs en vakhandels omdat enkel zo kan worden gegarandeerd dat onze materialen geplaatst en verwijderd worden volgens de geldende wetgeving.


Verkoper behoudt zich het recht voor leveringen te weigeren aan kopers die niet op afdoende wijze kunnen aantonen dat de gekochte materialen zullen geïnstalleerd en onderhouden worden door personeel en/of onderaannemers die over de nodige certificaten en/of kwalificaties beschikken.


Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van BTW-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via e-shop. Bij gebruik van de e-shop is de koper verantwoordelijk voor het beheer van de gebruikers en de toegekende gebruiksrechten en paswoorden via de betreffende tool in de e-shop.


Telefonische informatie wordt uitsluitend verstrekt ten titel van inlichting en heeft een niet bindend karakter.

B. Aanvaarding


De aanvaarding van onze koopwaar door de klant geschiedt, of wordt van rechtswege geacht geschied te zijn, in onze magazijnen.


Het afhalen van de goederen door de koper houdt van rechtswege de aanvaarding in.


Elke klacht aangaande zichtbare schade, die niet op het transportdocument vermeld staat (of indien niet aanwezig, op de zendnota) en mede ondertekend is door de vervoerder, wordt niet aanvaard. Alle manco's en beschadigingen bij levering dienen per mail aan de Customer Service van CAIROX BELGIUM gemeld te worden (customer-service@cairox.be).


Niet zichtbare schade dient binnen de 48 uur na levering schriftelijk te worden gemeld, in voorkomend geval ondersteund met digitale foto. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.


Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper, zal het feit dat de koper een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt aan de verkoper, op zich inhouden dat hij al de verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van de koper zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de koper gelden niet, tenzij de verkoper een schriftelijke overeenkomst stuurt met zijn instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden geenszins in dat de verkoper de inkoopvoorwaarden van de koper aanvaardt.

C. Waarborgen


Indien de geleverde goederen niet conform zijn en rechtmatig geweigerd zijn, hebben wij het recht deze te vervangen, zonder enige andere verplichting. De koper kan noch de annulering van de bestelling, noch de teruggave van de gestorte voorschotten, noch het betalen van schadevergoeding, om welke reden dan ook, eisen.


Geen enkele afhouding op de betaling kan door de koper verricht worden als titel van waarborg of enig andere vorm.


Enkel toestellen of producten die regelmatig zijn onderhouden en geplaatst zijn in de omstandigheden waarvoor ze bedoeld zijn, komen in aanmerking voor een garantieaanvraag.


Onze waarborgen behelzen uitsluitend de levering van de stukken ter vervanging van deze waarvan de constructiefout of het eigengebrek erkend wordt. Het demonteren, vervoer, hermonteren en alle andere kosten ter zake, evenals de eventueel veroorzaakte schade, blijven ten laste van de klant.


Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantievoorwaarden (bv. filters, riemen, contactoren, stoomcilinders,...).


Behoudens uitdrukkelijke afwijking bedraagt de waarborg 24 maanden vanaf leveringsdatum (volgens aanvaarding door onze Technische Dienst).


Afwijkingen op deze termijn zijn:


 • 5 jaar waarborg vanaf factuurdatum op producten van het merk Fujitsu en warmtepompboilers van het merk Auer, telkens onder de opschortende voorwaarde dat voor deze toestellen een onderhoudscontract met minimaal jaarlijks onderhoud wordt afgesloten met een erkend installateur, en dit vanaf de datum van ingebruikname.

 • 5 jaar waarborg vanaf factuurdatum op producten van de merken Belimo en Brink.

 • 3 jaar waarborg vanaf factuurdatum op producten van de merken Salda, GREE en Cairox.


In geval van storingen – al dan niet onder garantie - dienen de goederen naar verkoper gestuurd te worden door en op kosten van de klant.


Bij elke garantieaanvraag dient het volgende te worden vermeld:


 • Datum aanvraag, klantnaam en factuurnummer.

 • Omschrijving van het product waarvoor een garantieclaim wordt ingediend en uitvoerige omschrijving van het gebrek.

 • Garantieaanvraag voor toestellen waarvoor meer dan 2 jaar garantie geldt, dienen te worden vergezeld van het getekend onderhoudscontract en kopij van het onderhoudsboekje vanaf installatiedatum tot datum garantieaanvraag.


De verkoper kan autonoom bepalen of de goederen hersteld dan wel vervangen worden.


Indien de garantieclaim wordt aanvaard, verstuurt de verkoper de goederen zonder kosten terug naar de klant, binnen het grondgebied van België en het G.H. Luxemburg.


Indien de garantieclaim niet wordt aanvaard, blijven de goederen 14 dagen ter beschikking van de klant, waarna ze zullen worden gerecycleerd.


Verkoper behoudt zich het recht voor de procedure voor garantieaanvraag te wijzigen.

D. Werkuren en verplaatsingskosten


Voor herstelling buiten garantie wordt een uurtarief aangerekend van € 75,00, tellende vanaf vertrek atelier te Zaventem tot retour in Zaventem. De verplaatsingskosten bedragen € 0,75/km.

Wij behouden ons het recht voor deze prijzen aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen zonder voorafgaande verwittiging.


Verkoper behoudt het recht om de installatie te controleren op de installatievoorschriften, juist gebruik en onderhoud. Bij afwijking hiervan kan de garantie geweigerd worden.


Hulp bij opstart: Tenzij anders vermeld in de offerte, wordt voor elke interventie € 400,00 aangerekend voor 2 uur ter plaatse, € 475,00 voor 3 uur ter plaatse en € 550,00 voor 4 uur ter plaatse. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de installatie en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een verkeerde installatie. Indien de installatie niet opstart-klaar is, worden voorrijkosten aangerekend (gepresteerde werkuren, werkuren voor verplaatsing en verplaatsingskosten voor alle voorziene techniekers).

Indien de aanvraag tot interventie daags voordien of de dag zelf wordt geannuleerd, zal er een vast bedrag van € 250,00 worden aangerekend.


Bij elke interventie van onze techniekers is de aanwezigheid van de installateur vereist, zodat de veiligheid gegarandeerd is en betwistingen voorkomen worden.


Voorwaarden voor hulp bij opstart zijn verkrijgbaar via website of op eenvoudig verzoek.


De hierboven vermelde prijzen en voorwaarden zijn alleen geldig binnen het grondgebied van België en het G.H. Luxemburg.


Kosten voor goederenbehandeling, huur van ladders, hoogtewerkers en dergelijke om de noodzakelijke handelingen te verrichten, en beveiligingsmaatregelen zijn voor rekening van de klant.

E. Leveringstermijnen, wijzigingen en annulaties van bestellingen


De leveringstermijnen worden ten titel van inlichting gegeven. Een laattijdige of verkeerde levering, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot het betalen van enige boete of schadevergoeding.


Alle gevallen van overmacht en elk voorval dat de normale uitvoering van de bestelling hindert, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Zo behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van de contracten op te schorten, of ze eventueel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat die opschorting of die gehele of gedeeltelijke annulering aanleiding kan geven tot schadevergoeding van zijnentwege of tot het niet betalen van wat reeds geleverd zou zijn.


 • Alle wijzigingen of annulaties van een bestelling dienen schriftelijk te gebeuren, en zijn slechts aanvaard na schriftelijk akkoord van de verkoper.

 • Bij wijziging of annulatie van een bestelling vóór de productiestart of verzending, wordt er 10% van de orderprijs (met een minimum van € 30,00 netto) als administratiekosten aangerekend.

 • Bij wijziging of annulatie van een bestelling na de productiestart, wordt de wijziging of annulatie slechts aanvaard indien de productie nog kan stopgezet worden. De reeds gemaakte productiekosten en grondstofkosten zullen worden aangerekend, verhoogd met € 30,00 netto administratiekosten.
 • Afhalingen die klaar staan dienen binnen de 2 weken te worden afgehaald. Zoniet worden er € 30,00 netto administratiekosten aangerekend.
 • Bestellingen met levering op afroep worden maximaal 3 maanden zonder kosten bewaard. Na deze periode wordt € 6,00 (excl. BTW) aangerekend per vierkante meter, per begonnen maand en worden de goederen gefactureerd, waarna de betalingstermijn begint te lopen.


De verkoper levert kwaliteitsproducten tegen de best mogelijke voorwaarden. Om de kwaliteit van de geleverde goederen maximaal te kunnen garanderen en om nodeloze administratieve, transport- en magazijnkosten te besparen, vragen wij u om zorgvuldig uw bestelling vooraf te controleren. Verkochte goederen kunnen slechts worden teruggenomen na een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van verkoper, waarbij de goederen in onberispelijke staat dienen te zijn en in de originele verpakking. Bij deze aanvraag dient het factuurnummer of zendnotanummer op het aanvraagformulier te worden vermeld en een kopij van de bestelbon van koper bijgevoegd. Bij gebreke hiervan wordt de retouraanvraag steeds geweigerd.


Bij elke terugname en/of omruiling worden retourkosten aangerekend ter dekking van de administratieve en logistieke kosten. Deze bedragen € 30,00 voor max. 3 lijnen, vermeerderd met € 10,00 per extra lijn. Voor een retour worden maximaal 15 orderlijnen in overweging genomen. Elk transport van de geretourneerde goederen is voor rekening en ten laste van de klant. Indien de goederen franco werden verstuurd naar de klant, zullen ook de werkelijke transportkosten verrekend worden in de creditnota.


Het staat de verkoper vrij om de geretourneerde goederen te weigeren na controle of indien ze niet werden vergezeld van de schriftelijke goedkeuring. In dit geval heeft de klant maximaal 2 weken om deze goederen te laten ophalen. Nadien zullen ze worden gerecycleerd.


Retours van goederen worden slechts aanvaard binnen de 2 maanden na leverdatum. Grote hoeveelheden van standaardmateriaal, spiraalkokers, gegalvaniseerde vormstukken, niet-voorraadproducten en maatwerk worden niet retour genomen.


Foutieve en/of beschadigde leveringen vanwege verkoper worden op zijn kosten teruggenomen en gratis vervangen, zonder dat koper recht heeft op enige schadevergoeding.

F. Prijzen en offertes


De verkoopsprijzen werden vastgelegd op basis van de marktgegevens en de grondstofprijzen op het ogenblik van de uitgifte van onze prijslijst. Onze prijzen blijven herzienbaar in geval van wijzigingen in de economische toestand. Tenzij anders vermeld op de offertes, zijn deze 1 maand geldig. Alle prijsafspraken dienen na het verlopen van de geldigheid opnieuw besproken en goedgekeurd te worden door verkoper.

Onze offertes, plannen en concepten blijven onze eigendom en mogen niet aan derden worden overgedragen.


Alle prijzen zijn exclusief BTW en vanaf magazijn.


De klant is verantwoordelijk voor het nagaan van de haalbaarheid van het aangeboden concept en de hoeveelheid onderdelen. Mogelijke overschotten zijn onderhevig aan de normale retourvoorwaarden welke hierboven vermeld staan.

G. Transport


De leveringen gebeuren franco voor elke zending op hetzelfde adres met een nettowaarde van minstens € 535,00 excl. BTW voor levering in België en G.H. Luxemburg. Dit drempelbedrag kan te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder motivatie. Niettegenstaande franco levering, wordt elke nieuwe aanbieding wegens afwezigheid van de klant, gefactureerd aan de effectieve transportkost. Om deze aanrekening te vermijden, dienen de openingsuren en sluitingsdagen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven aan verkoper.


Voor elke levering van goederen met een waarde beneden dit drempelbedrag wordt een transportkost aangerekend van € 33 (excl. BTW) per levering en door de klant gevraagde deellevering. Wij behouden ons het recht voor deze prijzen aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen zonder voorafgaande verwittiging.


De bestelling wordt enkel geleverd wanneer alle met het betreffende order bestelde producten op stock zijn. Indien de koper daarvan wilt afwijken, dient dit expliciet vermeld te worden bij bestelling, waarbij koper de transportkosten van de deelleveringen uitdrukkelijk aanvaardt.


De risico's en gevaren van het vervoer zijn ten laste van de klant, zelfs in geval van franco levering. Het lossen van de goederen in colli en op pallet gebeurt door de transporteur op het gelijkvloers tot 1 meter achter de stoep, uitgezonderd spiraalkokers, profielen en omvangrijke of zware toestellen zoals chillers en luchtgroepen. Voor elke levering hiervan zal op de werf een heftruck, kraan of de nodige assistentie dienen te worden voorzien door de installateur, waarbij dient vooraf aangegeven te worden of er geleverd dient te worden met een open vrachtwagen.


De rekken voor spiraalkokers worden alleen gebruikt voor het transport en worden onmiddellijk door transporteur terug meegenomen.


Indien de levering dient te geschieden met open vrachtwagen, kooi-aap, kraan en dergelijke, of indien de levering dient te gebeuren op een bepaald tijdstip, dient hiervoor voorafgaandelijk een offerte te worden aangevraagd.


Voor leveringen vanuit het buitenland rechtstreeks van bij de fabrikant, kan het exacte tijdstip van levering niet gegarandeerd worden.


(Ver)plaatsing van de goederen gebeurt steeds met behulp van en geheel voor risico van de klant, volgens de verzekeringsvoorwaarden van de derde dienstverlener.


Elke levering en transport buiten België en G.H. Luxemburg, is ten laste van de klant.


Verkeerde leveringen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

H. Facturatie en betalingsvoorwaarden


Onze facturen worden opgemaakt na het vertrek van de goederen uit ons magazijn waardoor de facturatiedatum van de bestelde goederen wordt bepaald door de vertrekdatum van deze goederen.


Al onze facturen zijn in beginsel contant betaalbaar. Bij positief advies van de kredietverzekering kan een betalingstermijn aanvaard worden van 30 dagen einde maand. Afgehaalde goederen kunnen worden voldaan met Bancontact of kredietkaart. Om veiligheidsredenen worden geen cheques of cash geld aanvaard noch door de chauffeur, noch aan de balie.


Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor de betalingstermijnen zonder opgave van enige motivatie, te herzien.


Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. Wij behouden ons het recht voor een voorschot te vragen bij bestelling van niet-standaard producten en bij producten die niet op voorraad gehouden worden en/of indien de kredietwaardigheid van koper als onvoldoende wordt beoordeeld, hetzij door de verkoper, hetzij door de kredietverzekeringsmaatschappij.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven van 8% op het totaal van de factuur verminderd met de betaalde voorschotten.


In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van € 50,00 per factuur (excl. BTW).

De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De verkoopwaarde van alle niet standaard producten en producten die niet op voorraad worden gehouden, blijft integraal verschuldigd door koper, ongeacht ze geleverd zijn of niet.


Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, bevoegd.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleid

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...