ALGEMEEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM
Print dit scherm

Tussen:

CAIROX BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Hoogstraat 180, met ondernemingsnummer BE 0451.428.496,

en:

de klanten van hierboven vermelde vennootschap, hierna genoemd “de koper”.

A. Algemeenheden


Bij het plaatsen van een bestelling, de ondertekening of goedkeuring van een offerte of een overeenkomst wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.


De algemene voorwaarden van CAIROX BELGIUM zijn steeds raadpleegbaar via onze website www.cairox.be.


De gegevens en prijzen verstrekt door onze prijslijsten, folders, website, e-shop, datasheets, offertes of enig ander middel, zijn slechts ten titel van inlichting. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor verantwoorde wijzigingen aan te brengen aan de specificaties van de producten zonder voorafgaande verwittiging. Eventuele prijswijzigingen zullen vooraf gecommuniceerd worden.


Alle vermelde prijzen in de prijslijst, e-shop, offertes, enz., alsmede alle, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk meegedeelde prijzen zijn exclusief BTW en, in voorkomend geval, exclusief Recupel -en/of Bebat-bijdrage. De aangerekende BTW en/of Recupel-en/of Bebat-bijdrage zullen worden doorgerekend conform de geldende percentages en/of tarieven. Wijzigingen dienaangaande zullen zonder voorafgaande verwittiging worden doorgerekend aan de koper.


Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 50,00 netto wordt een administratieve kost van € 5,00 aangerekend (exclusief BTW). Deze administratieve kost vervalt in geval van digitale facturatie.


Bestellingen via e-shop dienen om rechtsgeldig te zijn steeds bevestigd te worden door CAIROX BELGIUM. De voorraadindicatie en berekende prijzen zijn hierbij slechts indicatief en hebben geenszins een bindend karakter.


CAIROX BELGIUM verkoopt niet aan particulieren en werknemers van de koper.


CAIROX BELGIUM levert enkel aan erkende installateurs en vakhandels omdat enkel zo kan worden gegarandeerd dat onze producten geplaatst worden volgens de geldende wetgeving en de beroepskennis van onze kopers. De koper erkent de vereiste vakkennis te hebben om de aangekochte producten volgens de regels van de kunst te plaatsen en te onderhouden en de gebruiksaanwijzingen van de producten te hebben ontvangen.


CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren aan kopers die niet op afdoende wijze kunnen aantonen dat de gekochte producten zullen geïnstalleerd en onderhouden worden door personeel en/of onderaannemers die over de nodige certificaten en/of kwalificaties beschikken.


Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van BTW-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via e-shop. Bij gebruik van de e-shop is de koper verantwoordelijk voor het beheer van de gebruikers en de toegekende gebruiksrechten en paswoorden via de betreffende tool in de e-shop.


Telefonische informatie wordt uitsluitend verstrekt ten titel van inlichting en heeft een niet bindend karakter.

B. Aanvaarding


Het bestellen van onze producten en diensten veronderstelt de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden die voorkomen op de documenten van de koper zijn CAIROX BELGIUM niet tegenstelbaar. De aankoopvoorwaarden van de koper gelden niet, tenzij CAIROX BELGIUM zich met deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Het aanvaarden van een bestelling van de koper of het verzenden van een orderbevestiging door CAIROX BELGIUM kan niet worden beschouwd als de aanvaarding van de aankoopvoorwaarden van de koper.


De aanvaarding van onze producten door de koper geschiedt, of wordt van rechtswege geacht geschied te zijn, in onze magazijnen.


Het afhalen van de producten door de koper houdt van rechtswege de aanvaarding in.


Elke klacht aangaande zichtbare schade en zichtbare manco’s, die niet op het transportdocument vermeld staat (of indien niet aanwezig, op de zendnota), wordt niet aanvaard. Het transportdocument dient mede ondertekend te worden door de transporteur. Alle zichtbare schade en zichtbare manco's die op het transportdocument vermeld staan op het moment van levering dienen om rechtsgeldig te zijn binnen 24 uur na levering per mail aan de Customer Service van CAIROX BELGIUM gemeld te worden (customer-service@cairox.be) met foto’s van de beschadigde producten of leveringen.


Niet zichtbare schade en niet zichtbare manco’s dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk te worden gemeld, in voorkomend geval ondersteund met een digitale foto. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.

C. Waarborgen en beperking van aansprakelijkheid


Indien de geleverde producten niet conform zijn en rechtmatig geweigerd zijn, heeft CAIROX BELGIUM als enige plicht ze te herstellen of vervangen, zonder enige andere verplichting. De koper kan noch de annulering van de bestelling, noch de teruggave van de gestorte voorschotten, noch het betalen van schadevergoeding, om welke reden dan ook, eisen.


Geen enkele afhouding op de betaling kan door de koper verricht worden als titel van waarborg of enig andere vorm.


Enkel toestellen of producten die regelmatig en conform de strikte voorschriften zijn onderhouden en op professionele wijze geplaatst zijn in de omstandigheden waarvoor ze bedoeld zijn, komen in aanmerking voor een garantieaanvraag.


CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor om de installatie te controleren op de installatievoorschriften, juist gebruik en onderhoud. Bij afwijking hiervan kan de garantie geweigerd worden.


Onze waarborgen behelzen uitsluitend het herstellen of vervangen van de stukken waarvan de constructiefout of het eigengebrek door CAIROX BELGIUM schriftelijk erkend wordt. Het demonteren, vervoer, hermonteren en alle andere rechtstreekse en/of onrechtstreekse kosten (zoals maar niet beperkt tot: het (bij)vullen van koelgas en de kosten voor de nodige hijstoestellen (kraan, lift, schaarlift, stellingen,..)) blijven ten laste van de koper. CAIROX BELGIUM is bovendien in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

CAIROX BELGIUM is niet verantwoordelijk voor de installatie der producten en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een verkeerde installatie.


De garantie is uitgesloten:


 • In geval van overmacht: beschadiging door natuurkrachten, externe factoren, overspanning van het net,…
 • Indien er geen geldige, gedateerde factuur, onderhoudscontract en serienummer kunnen voorgelegd worden.
 • Indien het type en/of serienummer van het toestel gewijzigd, beschadigd of verwijderd is.
 • Indien de toestellen niet aangekocht werden via CAIROX BELGIUM.
 • Indien de toestellen aangekocht werden door een andere koper dan diegene die een garantieaanvraag indient.
 • Voor werkuren, verplaatsingskosten en onderdelen die gebruikt werden door onze gecertificeerde koeltechnische medewerkers voor een interventie omdat de installatievoorschriften en garantieregels niet werden gerespecteerd.
 • Voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (bv. filters, riemen, contactoren, stoomcilinders,...).

Behoudens uitdrukkelijke afwijking bedraagt de waarborg 24 maanden (volgens aanvaarding door onze Technische Dienst), dewelke geenszins wordt opgeschort of verlengd tijdens de periode die vereist is voor de herstelling of vervanging van het product. Er start geen nieuwe garantieperiode na een herstelling of vervanging van een product.


Indien een product na een schadegeval wordt vervangen en er een nieuw garantiedocument wordt meegeleverd door de fabrikant, geldt er geen nieuwe garantietermijn voor dit nieuwe product.

Afwijkingen op de garantietermijn van 24 maanden zijn:


 • 5 jaar waarborg en 5 jaar gratis assistentie bij herstelling door CAIROX BELGIUM voor airconditioners en warmtepompen van de merken Fujitsu, R-AQUA en Auer Intuis, mits voldaan aan volgende voorwaarden:
  • De toestellen werden aangekocht, geplaatst en opgestart door een koeltechnisch gecertificeerd bedrijf.
  • Er werd een onderhoudscontract afgesloten met een koeltechnisch gecertificeerd bedrijf.
  • Het onderhoudscontract is binnen 12 maanden na factuurdatum afgesloten.
  • Het onderhoud dient minstens één keer per jaar plaats te vinden voor residentiële gebouwen en minstens 2 keer per jaar, naargelang de capaciteit van het toestel, voor niet-residentiële gebouwen, tenzij anders vermeld in de vigerende wetgeving.
  • Het onderhoud is professioneel uitgevoerd en de onderhoudsfactuur werd betaald.
 • 5 jaar waarborg op producten van de merken Belimo en Brink mits de producten conform de gebruiksaanwijzingen, waarvan de koper erkent kennis te hebben gekregen, werden geïnstalleerd en onderhouden.
 • 3 jaar waarborg op producten van de merken CAIROX, R-COVERY by MANDIK en R-COVERY by SALDA, mits de producten conform de gebruiksaanwijzingen, waarvan de koper erkent kennis te hebben gekregen, werden geïnstalleerd en onderhouden.

Alle garantietermijnen starten vanaf factuurdatum.


Om rechtsgeldig te zijn dienen garantieaanvragen te worden verstuurd naar customer-service@cairox.be binnen de 5 kalenderdagen na de vaststelling van het gebrek.


Bij gebreken – al dan niet onder garantie – dienen de producten op verzoek van CAIROX BELGIUM naar onze hoofdzetel te worden verstuurd door en op kosten van de koper.


CAIROX BELGIUM kan autonoom bepalen of de producten hersteld dan wel vervangen worden.


Indien de garantieclaim wordt aanvaard, verstuurt CAIROX BELGIUM de producten zonder kosten terug naar de koper, binnen het grondgebied van België en het G.H. Luxemburg.


Indien de garantieclaim niet wordt aanvaard, blijven de producten 14 dagen ter beschikking van de koper, waarna ze zullen worden gerecycleerd.


CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor de procedure voor garantieaanvragen te wijzigen.


CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag van producten die onder garantie vallen te crediteren in plaats van de vervanging of herstelling van de desbetreffende producten.

D. Interventies en herstellingen


Aanvragen voor interventies en herstellingen dienen te worden verstuurd naar repair@cairox.be.


Interventies en herstellingen vinden plaats op werkdagen tussen 8u30 en 17u en volgens de planning van CAIROX BELGIUM.


Voor interventies en herstellingen ter plaatse wordt er een uurtarief aangerekend van € 90,00, bovenop voorrijkosten van € 175,00.


Voor hulp bij opstart van modulaire luchtgroepen en VRF-systemen tot maximum 15 binnenunits wordt er een tarief van minimaal 3 uur (€ 270,00) aangerekend, exclusief € 175,00 voorrijkosten. Voor alle bijkomende gepresteerde werkuren ter plaatse geldt een uurtarief van € 90,00. Hulp bij opstart dient minimaal 2 werkweken op voorhand te worden aangevraagd zodat CAIROX BELGIUM voldoende tijd heeft om de interventie in te plannen.


Voor assistentie bij BMS integratie ter plaatse wordt er een uurtarief van 120,00 euro aangerekend, exclusief € 175,00 voorrijkosten.


Indien de installatie niet opstartbaar is door tekortkomingen uit hoofde van de klant en/of zijn onderaannemers, gelden de hierboven vermelde tarieven.


Indien de aanvraag tot interventie daags voordien of de dag zelf wordt geannuleerd, zal er een vast bedrag van € 180,00 worden aangerekend.


Alle bovenvermelde prijzen zijn excl. BTW. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen.


Bij elke interventie en herstelling door de techniekers van CAIROX BELGIUM is de aanwezigheid van de koper vereist, zodat de veiligheid gegarandeerd is en betwistingen voorkomen worden.


Het niet aanwezig zijn van de koper wordt beschouwd als niet opstartbaar. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor om de uren te factureren bij afwezigheid van de koper ter plaatse volgens de hierboven vermelde tarieven.


De koper zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van het toestel en de aanwezigheid van de noodzakelijke middelen zoals ladder, hoogtewerker en dergelijke.


Kosten voor goederenbehandeling, huur van ladders, hoogtewerkers en dergelijke, om de noodzakelijke handelingen te verrichten, alsook beveiligingsmaatregelen, zijn voor rekening van de koper.


Alle hierboven vermelde prijzen en voorwaarden zijn alleen geldig binnen het grondgebied van België en het G.H. Luxemburg.

E. Leveringstermijnen, wijzigingen en annulaties van bestellingen


De leveringstermijnen worden ten titel van inlichting gegeven en kunnen niet worden gegarandeerd. Dit geldt voor alle leveringen, eveneens voor leveringen vanuit het buitenland rechtstreeks van bij de fabrikant. Een laattijdige of verkeerde levering, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. CAIROX BELGIUM kan ook niet worden aangesproken tot het betalen van enige boete of schadevergoeding.


Alle wijzigingen of annulaties van een bestelling dienen schriftelijk te gebeuren via e-mail naar sales@cairox.be, en zijn slechts aanvaard na schriftelijk akkoord van CAIROX BELGIUM. Het ontbreken van een schriftelijk antwoord van CAIROX BELGIUM is geen bevestiging van annulatie of wijziging. CAIROX BELGIUM dient een weigering niet te motiveren.


Indien CAIROX BELGIUM zich akkoord verklaart met een wijziging of annulatie kan er een kost aangerekend worden tot 100 % van de totale orderprijs, waarmee de koper zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.


Afhalingen die klaarstaan dienen binnen de 2 weken te worden afgehaald. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van bevestiging van afhaling die u door CAIROX BELGIUM werd meegedeeld. Zoniet wordt er een administratieve kost van € 30 aangerekend. Daarnaast wordt een kost van € 1,00 (excl. BTW) aangerekend per vierkante meter stockageplaats per dag dat de producten niet worden afgehaald, dit voor een additionele periode van 2 weken. Na 4 weken vanaf de datum van bevestiging tot afhaling wordt de bestelling automatisch geannuleerd, rekening houdend met de geldende retour-en annulatievoorwaarden.


Bestellingen met levering op afroep worden maximaal 3 maanden zonder kosten bewaard. Deze termijn begint te lopen vanaf datum van bevestiging van de bestelling door CAIROX BELGIUM. Na deze periode wordt er, per begonnen maand, € 6,00 (excl. BTW) per vierkante meter stockageplaats per maand aangerekend en worden de goederen gefactureerd, waarna de betalingstermijn begint te lopen. De bestellingen met levering op afroep dienen alleszins binnen de 6 maanden te worden geleverd. Na deze termijn van 6 maanden worden bestellingen geannuleerd, rekening houdend met de geldende retour-en annulatievoorwaarden.


Foutieve en/of beschadigde leveringen door toedoen van CAIROX BELGIUM worden op haar kosten teruggenomen en gratis vervangen, zonder dat koper het recht heeft op enige schadevergoeding, mits de koper de kwestieuze gebrekkige levering schriftelijk aan CAIROX BELGIUM meldt, in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk B.


Alle gevallen van overmacht, zo onder meer (doch niet-limitatief) schaarste aan materialen, transportmoeilijkheden, ongevallen, stakingen en lock-out, natuurrampen, (gewapende) conflicten,... en elk voorval dat de normale uitvoering van de bestelling hindert, vallen buiten de verantwoordelijkheid van CAIROX BELGIUM. Zo behoudt CAIROX BELGIUM zich het recht voor om de uitvoering van bestellingen op te schorten, of ze eventueel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat die opschorting of die gehele of gedeeltelijke annulering aanleiding kan geven tot schadevergoeding van zijnentwege of tot het niet betalen van wat reeds geleverd zou zijn.

F. Retours


CAIROX BELGIUM levert kwaliteitsproducten tegen de best mogelijke voorwaarden. Om de kwaliteit van de geleverde producten maximaal te kunnen garanderen en om nodeloze administratieve, transport- en magazijnkosten te besparen, wordt de koper gevraagd om zorgvuldig zijn bestelling vooraf te controleren. Verkochte producten kunnen slechts worden teruggenomen na een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van CAIROX BELGIUM, waarbij de producten in onberispelijke staat dienen te zijn en in de originele verpakking en mits betaling van de in de algemene voorwaarden bepaalde annulatievergoedingen (zie hoofdstuk E). Bij deze aanvraag dient het factuurnummer of zendnotanummer op het aanvraagformulier te worden vermeld en een kopij van de bestelbon van de koper en de nodige foto’s waaruit de onberispelijke staat van de producten blijkt bijgevoegd. Bij gebreke hiervan wordt de retouraanvraag steeds geweigerd.


Alle aanvragen tot een retour van producten dienen schriftelijk en op voorhand te worden verstuurd naar Customer Service (customer-service@cairox.be), en zijn slechts aanvaard na schriftelijk akkoord van CAIROX BELGIUM. Het staat CAIROX BELGIUM vrij om de geretourneerde goederen zonder motivatie te weigeren na controle of indien ze niet werden vergezeld van de schriftelijke goedkeuring. Vanaf de weigering van bepaalde retourgoederen heeft de koper maximaal 2 weken om deze goederen te laten ophalen. Nadien zullen ze worden gerecycleerd op kosten van de koper.


Retours van producten worden slechts aanvaard binnen de 2 maanden na leverdatum. Spiraalkokers, gegalvaniseerde vormstukken, niet-voorraadproducten en maatwerk worden niet retour genomen.


Bij elke terugname en/of omruiling worden, bovenop de bepaalde annulatie- of omruilkosten, retourkosten aangerekend ter dekking van de administratieve en logistieke kosten. Deze bedragen € 30,00 voor max. 3 lijnen, vermeerderd met € 10,00 per extra lijn. Voor een retour worden maximaal 15 orderlijnen in overweging genomen. Elk transport van de geretourneerde producten is voor rekening en ten laste van de koper. Indien de producten franco werden verstuurd naar de koper, zullen ook de werkelijke transportkosten verrekend worden in de creditnota.

G. Prijzen en offertes


De verkoopsprijzen werden vastgelegd op basis van de marktgegevens en de grondstofprijzen op het ogenblik van de uitgifte van de prijslijst of de offerte van CAIROX BELGIUM. Onze prijzen blijven herzienbaar in geval van wijzigingen in de economische toestand. Tenzij anders vermeld op de offertes, zijn deze 30 kalenderdagen geldig. Alle prijsafspraken dienen na het verlopen van de geldigheid opnieuw besproken en goedgekeurd te worden door CAIROX BELGIUM.


Onze offertes, plannen en concepten blijven onze eigendom en mogen niet aan derden worden overgedragen.


Alle prijzen zijn exclusief BTW en af magazijn.


De koper is verantwoordelijk voor het nagaan van de haalbaarheid van het aangeboden concept en de hoeveelheid onderdelen. Mogelijke overschotten zijn onderhevig aan de normale retourvoorwaarden welke vermeld staan in hoofdstuk E.

H. Transport


De leveringen gebeuren franco voor elke levering op hetzelfde adres in België of het G.H. Luxemburg met een nettowaarde van minstens € 400,00 excl. BTW. Dit drempelbedrag kan te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder motivatie. Niettegenstaande franco levering, wordt elke nieuwe aanbieding wegens afwezigheid van de koper, gefactureerd aan de effectieve transportkost. Om deze aanrekening te vermijden, dienen de openingsuren en sluitingsdagen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven aan CAIROX BELGIUM.


Voor elke levering/deellevering van producten met een nettowaarde onder dit drempelbedrag wordt een transportbijdrage aangerekend van € 35,00 (excl. BTW) per levering en door de koper gevraagde deellevering. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor deze transportbijdrage aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen zonder voorafgaande verwittiging.


De bestelling wordt geleverd wanneer alle producten van het order op stock zijn. Indien de koper hiervan wil afwijken, dient dit expliciet te worden vermeld bij de bestelling en gelden de bovenvermelde transportvoorwaarden met betrekking tot deelleveringen.


Het lossen van de goederen in colli en op pallet gebeurt door de transporteur op het gelijkvloers tot 1 meter achter de stoep, uitgezonderd spiraalkokers, profielen en omvangrijke of zware toestellen zoals chillers en luchtgroepen. Voor elke levering hiervan zal op de werf een heftruck, kraan of de nodige assistentie dienen te worden voorzien door de koper en op zijn kosten, waarbij vooraf dient aangegeven te worden of er geleverd dient te worden met een open vrachtwagen.


De rekken voor spiraalkokers worden alleen gebruikt voor het transport en worden onmiddellijk door de transporteur terug meegenomen.


Indien de levering dient te geschieden met open vrachtwagen, kooi-aap, kraan en dergelijke, of indien de levering dient te gebeuren op een bepaald tijdstip, dient daarvoor door de koper voorafgaandelijk een offerte te worden aangevraagd.


(Ver)plaatsing van de producten gebeurt steeds met behulp van en geheel voor risico van de koper, volgens de verzekeringsvoorwaarden van de derde dienstverlener.


Leveringen buiten België en het G.H. Luxemburg zijn ten laste van de koper.


Verkeerde leveringen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

I. Facturatie en betalingsvoorwaarden


Onze facturen worden opgemaakt na het vertrek van de producten uit ons magazijn waardoor de facturatiedatum van de bestelde producten wordt bepaald door de vertrekdatum van deze producten. Afhalingen via de nachtkluis zijn factureerbaar vanaf het moment dat de goederen beschikbaar zijn in de nachtkluis.


Al onze facturen zijn in beginsel contant betaalbaar. Afgehaalde producten kunnen worden voldaan met Bancontact of kredietkaart. Om veiligheidsredenen worden geen cheques of cash geld aanvaard, noch door de chauffeur, noch aan de balie van CAIROX BELGIUM. Bij positief advies van de kredietverzekering kan een betalingstermijn aanvaard worden van 30 dagen einde maand.


CAIROX BELGIUM behoudt zich te allen tijde het recht voor de betalingstermijnen zonder opgave van enige motivatie, te herzien.


Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. CAIROX BELGIUM behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen bij bestelling van niet-standaard producten en bij producten die niet op voorraad gehouden worden en/of indien de kredietwaardigheid van koper als onvoldoende wordt beoordeeld, hetzij door CAIROX BELGIUM, hetzij door de kredietverzekeringsmaatschappij.


Voor elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar verschuldigd zijn op het totaal van de factuur verminderd met de, in voorkomend geval, tijdig betaalde voorschotten. Bovendien zal in geval van niet-betaling op de vervaldag het totale factuurbedrag worden verhoogd met 12 % ten titel van conventionele schadevergoeding, met een minimum van € 50,00 per factuur (excl. BTW).


De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


Elke betwisting van een factuur dient binnen de 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt met een duidelijke omschrijving van het voorwerp van betwisting. De koper contacteert de klantendienst van CAIROX BELGIUM via customer-service@cairox.be voor elke betwisting waarbij het factuurbedrag niet overeenkomt met de offerte/ het order. Voor alle overige betwistingen contacteert de koper de klantenboekhouding van CAIROX BELGIUM via finance@cairox.be. Geen enkele betwisting verleent de koper het recht of de bevoegdheid om de betaling van de factuur geheel of ten dele op te schorten of uit te stellen.


Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van CAIROX BELGIUM op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door CAIROX BELGIUM zal hiervoor volstaan. De, in voorkomend geval, betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.


Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de producten, behoudt CAIROX BELGIUM zich het eigendomsrecht op de geleverde producten voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De verkoopwaarde van alle niet standaard producten en producten die niet op voorraad worden gehouden, blijft integraal verschuldigd door koper, ongeacht ze geleverd zijn of niet.


Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden.


In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de maatschappelijke zetel van CAIROX BELGIUM en van de woonplaats van de koper, naar keuze van CAIROX BELGIUM. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.


Indien het vertrouwen van CAIROX BELGIUM in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt CAIROX BELGIUM zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt CAIROX BELGIUM zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de producten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Alle daaruit voortvloeiende schade en gederfde winst die CAIROX BELGIUM daardoor lijdt dient door de koper aan CAIROX BELGIUM te worden vergoed.

Laatste update: 18 april 2024

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...